රාහුල දහම් පාසලේ වාර්ෂික ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවය

ලන්ඩන් බෞද්ධ විහාරයේ රාහුල දහම් පාසලේ වාර්ෂික ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවය සහ සහතිකපත් බෙදා දීම පසුගියදා ඉමහත් උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පැවැත්වින.

Read more ...
Special ‘Mathaka Vasthra Puja’ at the Thames Buddhist Vihara

At the invitation of Venerable Kahattewela Chandrajothi Nayaka Thera, Venerable Members of Maha Sanga, on Sunday 24th March 2013, held a special ‘Mathaka Vasthra Puja’ at the Thames Buddhist Vihara, to administer last rites according to Buddhist tradition and to bestow merit on the Chief Sanga Nayaka Thera,

Read more ...
New building for the Birmingham Maha Vihara

The Birmingham Buddhist Maha Vihara recently obtained planning permission to build a new Vihara Building. Established in 1992 by Ven. Dr. Vitharandeniye Kassapa Nayaka Thera (OBE) The Birmingham Buddhist Vihara has become one of the major Buddhist temples in the UK.

Read more ...
Independence Day Sri Lanka High Commission in London

Minister of External Affairs Prof. G.L. Peiris joins in the Independence Day Celebrations of the Sri Lanka High Commission in London.

Read more ...
Independence Day Celebration at Heathrow Vihara

Sri Lanka’s 65th Independence Day celebrations organised by the Athula Dassana International Buddhist Temple was held at Lampton School,

Read more ...
Christmas Carols at SLHC

The Sri Lanka High Commission in London celebrated a Christmas Carol Service on the 14 December 2012, with the participation of over 150 members of the Sri Lankan Diaspora community

Read more ...
Inter Faith Week 2012 - London Buddhist Vihara

The Inter Faith Nework for the UK was founded in 1987 to promote good relations between people of different faiths in this country.

Read more ...

Subcategories

Template Settings
Select color sample for all params
Red Blue Green Black Yellow
Background Color
Text color
Google font
Body font-size
Body font-family
Direction