නව ව්‍යවස්ථාවට විරුද්ධව ලන්ඩ නයේ උද්ගෝෂණයක්

නව ව්‍යවස්ථාවට විරුද්ධව ලන්ඩනයේ උද්ගෝෂණයක්

Read more ...
ලන්ඩනයේ සිට සුනිල දිය දහරා ගෙනෙන  සොඳුරැ සිතැත්තෝ

ලන්ඩනයේ සිට සුනිල දිය දහරා ගෙනෙන සොඳුරැ සිතැත්තෝ

Read more ...
Letchworth Dhamma Nikethanaya Kathina Pictures and Report

Photographs by Mr Indunil Rajapaksha

Read more ...
ලන්ඩන් නුවරත් මල් පොහොට්ටුවක් පි පෙයි.

ලන්ඩන් නුවරත් මල් පොහොට්ටුවක් පිපෙයි.  

Read more ...
ලන්ඩන් ශ්‍රී සම්බෝධි විහාරයට නව දාන ශාලාවක්.

ලන්ඩන් නුවර ශ්‍රී සම්බෝධි විහාරස්ථානටය දිගු කලක සිට අඩුවක්ව පැවති දාන ශාලාවත් නව විහාර පරිශ්‍ර ගොඩනැඟිල්ලත් සඳහා මුල්ගල් තැබීම පසුගියදා ශ්‍රී ලංකා රාමඥ මහා නිකායේ මහා නායක අතිපුජ්‍ය මාපානේ පේමසිරි මහනා හිමියන්ගේ අතින් සිදුකෙරුණි.

Read more ...
ලන්ඩනයේ භික්ෂුනීන් ආරාමයක් ඉදිව ෙයි.

ලන්ඩනයේ භික්ෂුනීන් ආරාමයක් ඉදිවෙයි.

Read more ...
London Buddhist Vihara Kathina Ceremony 2016

Photographs by Tissa Madawela

Read more ...

Subcategories

Template Settings
Select color sample for all params
Red Blue Green Black Yellow
Background Color
Text color
Google font
Body font-size
Body font-family
Direction